PROTECCIO DE DADES

PROTECCIO DE DADES

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.

ABAST

La present política de privacitat de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN regula la obtenció, utilització i altres formes de procesament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d'Internet de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN.

Mitjançant la implantació dels possibles formularis inclosos en els diferents websites, relatius a servei prestats o els productes comercialitzats per ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web https://www.aapntorn.es/ca/.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN és la persona jurídica responsable de la recollida i procesament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta i que es comercialitzen en aquesta web.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:

Raó Social del Responsable

CIF

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN

G43313014

Direcció:

Apartat de Correus, 96 43890 HOSPITALET DE L'INFANT (Tarragona)

Contacti amb el nostre Delegat de Protecció de Dades

- Apartat de Correus, 96 43890 HOSPITALET DE L'INFANT (Tarragona) – .


¿Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D'acord amb el previst a la normativa vigent, ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, identificatives i econòmiques facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l'Usuari seran tractades amb les finalitat de:

  • Gestió de les dades de contacte per a poder donar resposta als dubte i/o preguntes formulades, sent la base legal el seu consentiment.
  • Enviament per qualsevol mitjà de comunicacions que puguin ser del seu interès, en el cas que correspongui, sent la base legal el seu consentiment (inclou la creació de grups de whatsapp).
  • Gestió de la relació contractual subscrita amb els clients, proveïdors i/o col·laboradors externs de la nostra Entitat, sent la base legal l'execució de la relació contractual.
  • Gestió dels processos de sel·lecció de personal que puguem iniciar a l'interior de la nostra Entitat, sent la base legal el seu consentiment.
  • Gestió de les imatges captades mitjançant els dispositius de videovigilància col·locats a les instal·lacions de la nostra Entitat, sent la base legal l'interès legítim.

S'informa de que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s'elaboraran perfils d'usuaris.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics.

¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l'Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

¿A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades als següents tercers de confiança de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN: tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d'allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre Vostè.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d'aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La Web pot tenir en un futur enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN no es farà responsable de les informacions que es puguin recullir en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, éssent per tant d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

¿Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets esmentats en el paràgraf anterior podran exercir-se per a cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN

Apartat de Correus, 96     43890  HOSPITALET DE L'INFANT (Tarragona)

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES IRREGULARITATS.

En el cas d'existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN

Apartat de Correus, 9643890HOSPITALET DE L'INFANT (Tarragona)

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN recomana que, abans d'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l'avís legal, política de cookies i política de privadesa.

En tot cas, l'Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d'un tercer, l'Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal i Política de Privacitat.


RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT.

Tant l'accés al Web com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d'aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.


INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN amb domicili a Apartat de Correus, 96 43890 HOSPITALET DE L'INFANT (Tarragona) i amb la gestió del domini d'Internet https://www.aapntorn.es/ca/, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail .

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la entitat esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

AVÍS LEGAL

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN, proveïda de CIF G43313014, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol.

Raó Social o nom de l'empresa

CIF

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN

G43313014

Direcció:

Apartat de Correus, 96

Població:

Codi Postal:

HOSPITALET DE L'INFANT

43890

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privadesa en la versió publicada per ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN. al mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN com en accedir a la informació d'altres webs des de la Web de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN vincles o enllaços des d'altres webs externes.

Es prohibeix expressament establir el vincle https://www.aapntorn.es/ca/ des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol un altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

POLITICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN, proveïda de CIF G43313014, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol.

En virtut d'aquesta normativa s'informa que les dades facilitades per l'Usuari a través dels formularis de la web, seran incorporats i tractats en un Registre d'Activitats de Tractament del que és responsable ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN, amb la finalitat d'atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa especialment en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes a cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit dirigit a Apartat de Correus, 96 43890 HOSPITALET DE L'INFANT (Tarragona). Per a obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa, si us plau dirigeixi's al següent enllaç Política de Privadesa.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si desitja saber més sobre l'ús de les cookies per part de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN dirigeixi's a la nostra Política de cookies.

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN informa que a tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes a fi de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin sofrir incorreccions, desactualizaciones o errors.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació i serveis i una altra de prestació de serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del quals els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina Web sense permís previ i per escrit de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratoria per part de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN

D'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior, ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina Web, o de l'esforç dut a terme per ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN sense el consentiment previ, exprés i per escrit del client. Qualsevol trasgresión del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN sobre les pàgines web i tots els continguts d'aquestes.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de la website de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA PLATJA NATURISTA DEL TORN.

Introdueix el teu text aquí...